به انتخاب سردبیر
ادامه خبرها
صاحب امتیاز: محسن خاکزاد شاهاندشتی
مدیرمسئول: محسن خاکزاد شاهاندشتی
آدرس دفتر پایگاه خبری: رشت - منظریه - کوچه شهید گلستانی - مجیدیه هشتم - پلاک 135
کدپستی: 4193874114
تلفن تماس: 01333329379
info@amoliha.com:پست الکترونیک
سیاست
اجتماعی
یادداشت